booked.net

YERLİ MALI BELGESİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile TOBB’a kontrol yetkisi verilmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

  1. Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar,aşağıda yer alan belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra ilgili oda ve Borsalara başvurmalıdır. 2 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

 

a) Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,

b) Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname

i.)  Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli  ve hesaplamada baz alınan belgeler,

ii.) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,

iii.) Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 

c) Sanayi Sicil Belgesi sureti

d) Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

e) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti ( Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)

f) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

g) Maden Ruhsatı sureti

h) Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)

ı) Diğer bilgi ve belgeler (Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, Maden Ruhsatı sureti, vb.)

i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin aşağıdaki hesaplarına (2022 yılı için) 165 TL. rapor ücreti yatırıldığına dair dekont ( Dekontun açıklama kısmına firma adı ve Yerli Malı Belgesi Harcı yazılması gerekmektedir.)

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesi Hesap Numaraları

ŞUBE
KODU
HESAP
NO
IBAN NOBANKAŞUBESİ
4201785529TR100006400000142010785529T. İŞ BANKASIAKAY
15369072TR350004600153888000069072AKBANKBAKANLIKLAR
7605994350-5032TR020001000760059943505032ZİRAAT BANKASIAKAY
1842068017TR210001500158007293586413VAKIFLAR BANKASIMERKEZ
131116000038TR140001200131100016000038HALKBANKÇUKURAMBAR TİCARİ

Yerli Malı Tebliği

TIKLAYINIZ

TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

TIKLAYINIZ

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

TIKLAYINIZ

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

TIKLAYINIZ

Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

TIKLAYINIZ

Yerli Malı Belgesi Formu

TIKLAYINIZ