booked.net

POLİTİKALARIMIZ

  • Kalite Politikamız
Çağdaş borsacılık anlayışı içinde, üreticilerimizin ve üyelerimizin ürününü kıymetlendirmek, üyelerin ve hizmet alanların, beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmektir.
  • Mali Politika
Borsamız, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi yolunda stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir.
  • Basın Yayın Politikası
Borsamızın bağlı bulunduğu Kanunlar çerçevesinde yürütülen ve sır niteliği taşımayan her türlü faaliyeti bütün üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak yazılı basın, internet, radyo yada TV dahil olmak üzere tüm yerel ve Ulusal basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip güncelleyerek sürekli gelişmesini sağlamak temel Basın Yayın Politikamızdır.
  • Bilgi İşlem Politikası
Iğdır Ticaret Borsası olarak, akreditasyon ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde “Bilgi ve İletişim teknolojileri Politikası”nı ; güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek üzere oluşturmuş olup üyelerimizin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bulunmaktayız .
  • İnsan Kaynakları Politikası
Iğdır Ticaret Borsası olarak, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön planda tutan çalışanlarımızın yeteneklerinden, güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı, aralarında fırsat eşitliği yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını koruyup gözetmeyi, aralarında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygılı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmak temel İnsan Kaynakları Politikamızdır .
  • Üye İlişkileri Politikası
Iğdır Ticaret Borsası üyelerinin temenni, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir.
  • Şikayet Yönetimi Politikası
ISO 10002 Şikayet Yönetimi prensiplerine bağlı kalarak, borsa üyelerinin, beklentilerini, şikâyet, talep ve önerilerini alarak, onlara uygun etkinlikler yapacağız. Üye için yapılan bu faaliyetleri ücretsiz gerçekleştirecek, üyelerimizin memnuniyet seviyelerini sürekli arttıracağız.
  • Sosyal Sorumluluk Politikası
Iğdır Ticaret Borsası, bağlı bulunduğu yasalar ve yetkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile organize eder. Böylelikle hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutarak ve desteklemeyi Sosyal Sorumluluk Politikası olarak amaç edinmeyi taahhüt etmektedir.