booked.net

IĞDIR’DA BORSACILIĞIN TARİHİ

Iğdır ilinde Ticaret Borsası kurulması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile uygun görülmüş olup, 1991 yılında resmi olarak faaliyete başlamıştır. Sanayi ve Ticaret bakanlığı 23/02/2006 tarih ve 2006/22 sayılı onayı ve 09/04/2014 tarih 92 sayılı onayı ile borsada işlem görecek ürünlere ait Kotasyon Listesi kabul edilerek üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve ticarete dayalı olan ilimizde faaliyete başlayan Iğdır Ticaret Borsası kuruluş izninden sonra 1991 yılından bu yana üyelerine ve ilimize hizmetlerini artırarak sürdürmektedir.

TİCARET BORSALARININ TANIMI

Ticaret Borsaları; kuruluşu, organizasyonu, yönetimi, görevleri, yetkileri, sorumlulukları, çalışma düzeni, denetimi ve tasfiyeleri hukuk kurallarıyla belirlenmiş kurumlardır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu`nun 28. Maddesindeki tanıma göre; Ticaret Borsaları, “Borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kurumlardır”. Daha kapsamlı bir başka tanıma göre, Ticaret Borsaları; “Standardize edilmiş veya tiplere ayrılmış ya da numune ile malın tümünün temsil edildiği, üretimi, tüketimi veya ithal, ihraç ve dağıtımı büyük miktarlarda yapılan, dayanıklı ve stoklamaya elverişli bulunan, alım ve satımı rekabet koşulları içinde ve önceden belirlenmiş asgari miktarlar üzerinden toptan yapıldığı, organize edilmiş tarımsal ürün piyasalarıdır”.

Borsalar, çatı kuruluşu olan TOBB`un olumlu görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık şartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadır. Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması, TOBB`un olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

5174 sayılı kanunun 45.maddesine göre, “Ticaret Borsaları; standardize edilmiş veya tiplere ayrılmış ya da numuneyle malın tümünün temsil edildiği; üretimi, tüketimi veya ithal, ihraç ve dağıtımı büyük miktarlarda yapılan, dayanıklı ve stoklamaya elverişli bulunan, arz ve talebi değişken olan, alım-satımı serbest rekabet şartları içinde ve önceden belirlenmiş asgari miktarlar üzerinden toptan yapıldığı, organize edilmiş zirai ürünler piyasalarıdır’’. 

  • Malların ticari ürün borsasında alınıp satılabilmesi için, standartlaştırılmış, tipleştirilmiş olması
  • Yerel, üretimi çoğunluğu ilgilendiren, stok yapılması mümkün olabilecek kadar bol, kalite farkları çok değişmeyen ürünlerin alınıp satılabilmesi,
  • Spot pazarlarda satışa hazır malların ticareti yapılırken ticari ürün borsalarında alım satımı yapılan ürün miktarının hazır bulunmasına, hatta bazen borsa dışında bile mevcut olmasına gerek olmaması (vadeli işlemlerin yapılabildiği borsalarda),
  • Alım satıma konu malların asgari miktarlarının belirlenmiş olması,
  • Ticari ürün borsalarının tezgâh üstü (OTC) piyasalara göre organize olması,

Ticaret Borsaları arz ve talebe göre fiyatların oluştuğu ve oluşan fiyatın tescil ve ilan edildiği organize kuruluşlardır. Bu nitelikleriyle Ticaret Borsaları, etkin işleyen bir piyasa mekanizmasının oluşumunda ürünlerin gerçek değerinin belirlenmesi, fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanması, alışverişin güvenilir fiyatlar üzerinden yapılması, ulusal ve uluslararası piyasalar arasında dengenin kurulması gibi vazgeçilmez öneme sahip temel fonksiyonları yerine getirmeyi amaçlayan kuruluşlardır. Ticaret Borsaları, bu özellik ve fonksiyonları ile piyasa ekonomisinin vazgeçilmez temel taşlarıdır.

DEVAMI İÇİN

TIKLAYINIZ