• İNEK SÜTÜ

  En Az : 1.00 TL

  En Çok : 1.60 TL

  Hayvansal Ürünler

 • MISIR SILAJI

  En Az : 0.175 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • OT(YONCA

  En Az : 0.43 TL

  En Çok : 0.65 TL

  Çeşitli Maddeler

 • DÜVE KARKAS YAĞLI

  En Az : 28.00 TL

  En Çok : 29.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KUZU KARKAS YAĞLI

  En Az : 38.00 TL

  En Çok : 38.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • KOYUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 32.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • TOSUN KARKAS YAĞLI

  En Az : 31.00 TL

  En Çok : 32.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • İNEK KARKAS YAĞLI

  En Az : 25.50 TL

  En Çok : 26.00 TL

  Kasaplık Canlı Hayvanlar

 • ARPA YEMLİK

  En Az : 0.65 TL

  En Çok : 0.96 TL

  Hububat

 • BUĞDAY

  En Az : 0.90 TL

  En Çok : 1.65 TL

  Hububat

 

 

 

Üyelik İşlemleri

A- (Geçek Kişiler İçin)

1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının
olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3) Noter tasdikli imza sirküleri.
4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
7) Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi örneği,
8) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.(T.C.
KİMLİK NO , VERGİ NO, VERGİ DAİRESİ , KİMLİK FOTOKOPİSİ)
Gerçek kişi kayıt formu doldurulacak
Not: 1- Kayıt Beyannamesi’nin arka sayfasında yer alan; “Hakkında Bilgi Alınacak Kimseler” kısmının, Borsamıza kayıtlı şahıs veya firmalardan bulunması,
2- Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)

Gerçek Kişi İçin İstenilen Form

Gerçek Kişi İçin Kayıt Beyannamesi

B- Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da
ticaret sicili tasdiknamesi.
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
(T.C.KİMLİK NO , VERGİ NO, VERGİ DAİRESİ , KİMLİK FOTOKOPİSİ)
8) Vergi Dairesi’nden Mükellef olunduğuna dair belge.
Not: Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)

Tüzel Kişi Üye Kayıt Belgesi

Tüzel Kişi İçin Kayıt Beyannamesi

(A) ve (B) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.

Kapanış İşlemleri

BORSADAN KAYDIN SİLİNMESİ İŞLEMLERİ
TİCARETİN TERK EDİLMESİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ
TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR
1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe 2- Ticaret Sicilinden kaydın Silindiği’ne ilişkin tescilin ilan gazeteleri ( Tasfiye, Terki Ticaret ) 3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi
ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR
1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe 2- Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak 3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi
TİCARİ FAALİYETE BORSA KAPSAMI DIŞINDA BİR İŞ İLE DEVAM EDİLMESİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ
TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR
1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe 2- Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri ( Meşgale değişikliği ) 3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi
ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR
1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe 2- Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinde meşgale değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak 3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi
VEFAT HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ
TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR
1- Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe 2- Vefat tarihini belirten bir yazı ( Ölüm Kağıdı - Gömme İzin Kağıdı ) 3- Vefat tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların varis tarafından ödenmesi
MERKEZ NAKLİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ
1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe 2- Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri
( Merkez Nakli) 3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi